Hình Ảnh Blobfish – Thegioiloaica.com

Hình ảnh động vật Blobfish

Tâm thần marcidus

© thiếu thông tin tác giả / phạm vi công cộng – Giấy phép / Bản gốc

Psychrolutes phrictus thiếu thông tin tác giả / phạm vi công cộng https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psychrolutes_phrictus.jpg